EQ輔導

黃秋蓉 老師

駿嘉鑒診教育機構 執行長
SI首席教練顧問
國際哲卡馬任諾學院心理劇初階導演

賀德崇 老師

崇耀國際總經理
長潤投資顧問董事長
SI全方位鑒診系統講師顧問